Oil pulling hay còn được dịch nghĩa là “nhai dầu”, “súc miệng bằng dầu”, dịch ngắn gọn hơn nữa là “súc dầu” là một phương pháp chăm sóc răng...